Mammaaksa afaan oromoo hiika isaa waliin pdf By OromNet Software and Application Development. Dhibbaa alagaa bitamuu waggaa dhibbaa Oromoo irra turuurraa kan ka’e hedduun. QAACCESSA QABIYYEE MAMMAAKSA OROMOO DARGAGGOOTAA: HAALA GODINA JIMMAA AANAA QARSAA QO’ATAAN: BIRHAANUU. QAACCESSA QABIYYEE MAMMAAKSA OROMOO DARGAGGOOTAA: HAALA GODINA JIMMAA AANAA QARSAA QO'ATAAN: BIRHAANUU. Sababni sadaffaan, tajaajilarra oolmaa isaati. Garee Qormaata Afaan Oromootiin: Published: 2012 : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan. Mammaaksa Oromoo, Md Boruutiin yoonaree jedhe kan ufii raafate waan jaalatan nyaatanii waan jibban namaa kennan. com. Waaqni hinariifatu lafa jedhe hinoolu. Aug 21, 2019 · ~ Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin ~ Kanaafuu fakkeenyaaf, wanti Waaqayyo fayyina Addaamii fi Hewaaniif gaafatee, Ilma dubartii takkarraa dhalatu yeroodhaaf seexanni akka miidhu, garuu immoo dabaree Isaa Inni seexana guutummaan guutuutti akka moo’atu akka amanan ture Seera Uumamaa 3: Itti aansees Mishinarii Wangeelaa Iswiidin Swedish Evangelical Mission biratti Wangeela. . ~ Qo’annoo Macaafa Qulqulluu Afaan Oromootiin ~ Kanaafuu fakkeenyaaf, wanti Waaqayyo fayyina Addaamii fi Hewaaniif gaafatee, Ilma dubartii takkarraa dhalatu yeroodhaaf. The proverbs (Mammaaksa) collected here reflect diverse themes, such as, Hope, Compassion, Patience, Courage and others. uri. . Garee Qormaata Afaan Oromootiin: Published: 2012 : Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan. afaan oromoo haaraa pdf pdf wealthmove org, hawaasa oromo rogaland oromian net, asoosama afaan oromoo pdf download, xiinxala qulqullina barreeffama afaan oromoo wordpress com kitaaba afaan oromoo pdf 141 gt download mirror 1 85e802781a download oromo bible apk 1 0 and all version history for android afaan oromoo yeroo jalqabaatiif akka. Mammaaksa Oromoo 1 Kan darbe yaadatanii isa gara fuula dura itti yaaddu 2 Akka kufanii hin cabani. Mammaaksota hubachuu fi hiikuun 1. (Bishaan, Muka, Dhagaa) 132• Hiddi isaa lafa lixee ijji isaa nama fixe (Qaaraa) 133• Ninyaata hin dhugu (Daana. . Qorii hambaa: mammaaksa, hiibboo, jechama, sheekoo, qoosaa, afaan Oromoo bara 2000/2007. Mammaaksa Oromoo 1 Kan darbe yaadatanii isa gara fuula dura itti yaaddu 2 Akka kufanii hin cabani. Yaawaaq siifan ka'a, achumaanan gaayyaa koo fudhadha jette jaartiin Niitiin afaan kaa'a barte, kabaluuf jennaan afaan bante Sanyii ibiddaa daaratuu nama guba. Oromoon dubbii cimsanii fi gabaabsanii mi'eessuuniifi miidhagsuun fixuuf mammaaksatti fayyadama, keessaahuu warri maanguddoo. 1 Sirna Gadaa Oromoo Hiika jechootaa, Walqabsiistotaa, Caasaa himootaa, Gosoota gochibsaa Afaan Oromoo keessa jiran akka barattoonni barreessan kan jajjabeessuudha. . Visitor Posts. Afaan Oromo is the predictability, clarity, source imitating and/or conceptually approximating nature and rules of roots and its verb inflections’. date. 1KB This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. 5 Kan dhiqantu nama dhiqa jatte wacitiin 6 Akka qottiyyoon gooba jettee raachi dhootee duute 7 Kan dulloome jaarsa, kan du’u dargaggeessa. Yaadannoon kun kan isinii qophaa‟eef sababa dhukkuba koronaatiin barnoonni waan. Posted by OromianEconomist in Afaan Oromoo, Oromo Literature. Mammaaksa Oromoo 1 Kan darbe yaadatanii isa gara fuula dura itti yaaddu 2 Akka kufanii hin cabani. Mammaaksa armaan. What is the phone number of Mammaaksa Afaan Oromoo? You can try to dialing this number: +251919263034 - or find more information on their website: www. Ethio Book Review is the website that provides you reviews of Ethiopian Amharic and Afaan Oromoo books to spread the culture of reading accross the community and to help you consider your decision which book to buy or to read. arrow_forward. com f Mammaaksota Hubachuu fi Hiikuu Akka duudhaa hawaasa Oromootti, ergaan mammaaksa mammaakame kamuu nama/oota itti mammaakameef dhiifama. Jun 12, 2018 · Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin. . Anis yaadaan konkolaataa, konkolaataanis daaandii isaa qabatee gara Adaamaatti qajeelle. com. Jaamtu jaamti malee, saree ija hindhiqan. 1KB This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. .
The proverbs (Mammaaksa) collected. Torbaanitti hang si'a lamaa. . date. contributor. 8. Hagayya 14, 2013. Jechamni ergaa akeekkachiisuu, dheekkamuu, kakaasuu, barsiisuu fi iccitiin dabarfachuuf ni tajaajila. Oromoon mammaaksa baay'ee qabuu keessa muraasni kan armaan gadiiti. . Some features of this site may not work without it. . . Dubbisa kenname kanaan alattis shaakala dubbisa duraa, yeroo dubbisuufi dubbisuun boodaa keessatti shaakalawwan kennaman akka hojjettu sijajjabeessu. Alternative Titles: Oromo Language Stories, Book 1. See more of Mammaaksa Oromoo Hiika Waliin on Facebook. . View Details. Kutaa Kitaaba Barataa Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 9 Barnoota Afaan Oromoo Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa Gatiin: Qar. 568 likes · 8 talking about this. . Sababni sadaffaan, tajaajilarra oolmaa isaati. Heeruma dharraanee ( hawwinee) heerumnaan rarraane ( rakkannee) 2. Gilgaala 7: Shaakala maalummaafi gosaa afoolaa Shaakala Mammaaksaa Gilgaala 8: A. 23• Hamma majii geessii biyya waliin geessi (Aduu) 24• Bifaan gurraattii amalaan giiftii (Eelee). i. Yaaduma kanaan walqabatee Melakneh (2006:13) yemmuu ibsu, "Oral literature refers to verbal heritage, it mankind transmitted from generation to generation by word of mouth. Learn more. . Download Mammaaksa Oromoo Type: PDF Date: November 2019 Size: 250. The proverbs (Mammaaksa) collected.

Popular posts